Condiciones Generales

Artikel 1. Onder een lidmaatschap wordt verstaan een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Artikel 2. U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de abonnementsgelden.

Artikel 3. Elke deelnemer ontvangt na ondertekening van het lidmaatschapsformulier en afgeven van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, een lidmaatschapskaart waarmee toegang tot de fitnesscentre verkregen kan worden. De directie is bevoegd bij wanbetaling en wangedrag naar haar oordeel de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen.

Artikel 4. Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap gedurende de contractperiode is in geen geval mogelijk. Na afloop van uw gekozen abonnementsperiode is uw abonnement maandelijks opzegbaar en wordt automatisch de dan  geldende maandprijs berekend.

Wilt u uw halfjaarabonnement of jaarabonnement blijven behouden dan dient u opnieuw een halfjaarabonnement of jaarabonnement af te sluiten met de dan geldende prijs.

Artikel 5. Wijzigingen en of opzeggingen dienen uiterlijk 1 kalendermaand voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode schriftelijk d.m.v. een opzegformulier van het fitnesscentre te worden doorgegeven. Dit formulier is te verkrijgen aan de balie en is tevens uw bewijs van uitschrijving. Ook is het mogelijk per aangetekende brief op te zeggen.

Artikel 6. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van een langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van Fitness Centre Moraira het abonnement tijdelijk stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk, vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring.  Het stopzetten van het abonnement kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 3 maanden.

Artikel 7. Abonnementsgelden dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan. Zolang aan deze verplichting niet is voldaan blijft het lidmaatschap van kracht en blijft derhalve de lidmaatschapsbijdrage verschuldigd. Bij in gebreke blijven van de betaling van de abonnementsgelden, ook na aanmaning, zijn de resterende termijnen direct opeisbaar. De gebruiksfaciliteiten vervallen tot het moment van volledige voldoening van de vordering.

Artikel 8. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door Fitness Centre Moraira worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de deelnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 20% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,- waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat of deurwaarder is gesteld ongeacht of de deelnemer daar van op de hoogte is.

Artikel 9. Fitness Centre Moraira behoudt zich het recht voor om: het fitnesscentre te sluiten met een maximum van 14 dagen (m.u.v. feestdagen en zondagen) en de openingstijden aan te passen, zonder restitutie van contributie verschuldigd te zijn. Indien zij zich hiertoe noodzakelijk acht het geldende lesrooster aan te passen, betreffende het aantal lesuren, lestijden, docenten, op lesuren en groepsgrootte. Gedurende de zomermaanden is een aangepast zomerrooster van kracht.

Artikel 10. Fitness Centre Moraira behoudt zich het recht voor om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen met maximaal 5%. Tevens is Fitness Centre Moraira gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen bindend zijn 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk bij de directie te melden.

Artikel 11. Naast deze algemene voorwaarden is ook het huishoudelijk reglement van Fitness Centre Moraira van toepassing. Fitness Centre Moraira behoudt zich het recht voor de huisregels aan te passen. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels, welke op te vragen zijn bij de receptie of te lezen zijn op de website.

Artikel 12. Het gebruikmaken van de apparatuur, het volgen van een programma, een les of van cursusonderdelen en/of activiteiten bij Fitness Centre Moraira is geheel voor eigen risico van het lid Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. Zowel Fitness Centre Moraira als de vestigingsmanager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

  1. Materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
  2. Schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 13.

  1. Fitness Centre Moraira is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwing bij herhaling niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat van Fitness Centre Moraira in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd.
  2. Op deze overeenkomst is Spaans Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.
  3. Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring van de directie van Fitness Centre Moraira.